Çat Belediye Başkanlığı

Akaryakıt Alım İhalesi

Duyurular

Akaryakıt Alım İhalesi

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
90000 lt Motorin ve 7000 lt Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/638822
 
1-İdarenin
a) Adresi : Oyuklu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 ÇAT/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 04426112013 - 04426112166
c) Elektronik Posta Adresi : catbelediyesierz@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 90.000 lt Motorin ve 7.000 lt K. Benzin (95 oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İlçemizde bulunan Yüklenici akaryakıt istasyonundan peyderpey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 ay boyunca devam edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çat Belediyesi Toplantı Salonu Çat/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 03.01.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge
İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi'' ise bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş İstasyonlu Bayilik Belgesi
İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İşyeri açma ve izin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çat Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Büro adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Büro adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Sınav İlanı

DEVAMI

İşci Statüsüne Geçiş için Müracaatı kabul edilenlerin listesi

Sıra
Nu
Adı Soyadı T.C. Kimlik
Numarası
Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Telefon No
1 ABBAS YILDIZ 32194483666 Cafer Çat 1.1.1980 5385797589
2 ABDULCELİL TAŞ 44860061290 Etaullah Çat 1.10.1978 5321584557
3 ABDULLAH ÇİMEN 19012923344 İbrahim Hakkı Çat 25.3.1975 5387061867
4 ABDULLAH IŞIK 41821162690 Veysel Çat 12.11.1980 5456172873
5 ABDURRAHMAN BAKİ 26128685806 Cevdet Çat 4.4.1991 5535520526
6 ADEM TAŞ 21688834022 Fikri Çat 11.11.1977 5354452312
7 ADNAN KANIK 25684700664 Kemal Çat 1.9.1990 5530333425
8 AHMET ÇİMEN 43363111440 Mehmet Çat 23.4.1982 5366468152
9 AYHAN BEYGÜ 28777597394 Hanefi Çat 1.2.1978 5364850664
10 AYHAN KURT 33691433574 Ziya Tuzluca Çat 11.12.1978 5364977945
11 BAŞAK BULUT 45637035520 Hatem Çat 16.4.1992 5336783495
12 BÜLENT BAYRAM 27727632512 Hüseyin Çat 1.12.1974 5387915762
13 CANAN KILIÇ 32374477614 Kadim Çat 1.1.1994 5455402513
14 COŞKUN GÜRGEN 36466341036 Musa Çat 1.1.1988 5363257912
15 CÜNEYİT YAŞAR 41224182486 Sabit Oyuklu Çat 13.7.1984 5385067692
16 DERYA İLGÜZ 44407076978 Hakki Çat 1.10.1991 5376131265
17 ERHAN DEMİR 26692667048 İdris Çat Kaplıca 25.2.1984 5372664957
18 EROL TANAS 33904426966 Mustafa Çat 1.1.1991 5336785398
19 ESRA KAZAN 24754731812 Hüseyin Çat 1.6.1994 5425843669
20 HAKAN KURT 38425275758 Selahattin Çat 1.6.1984 5432621810
21 HALİT TANAS 17953958142 Serdim Çat 1.1.1970 5304614125
22 HASAN GÖZETİR 28552605160 Hüsnü Çat 2.6.1980 5379881628
23 HASAN LÜTFİ BUDAKOĞLU 19528905650 Halit Çat 1.10.1975 5393479305
24 İBRAHİM POLAT 29110586754 Yaşar Çat 1.5.1991 5387485793
25 KAHRAMAN KURT 38260281280 Bekir Tuzluca Çat 1.1.1976 5318158529
26 KEMAL BAYRAM 27667634584 Hasan Ali Çat Kaplıca 1.1.1980 5387649846
27 KEMAL GÜLER 28684600644 Mehmet Ali Çat 1.4.1973 5380447957
28 KEMAL GÜZELEL 43606103294 İlyas Çat 1.1.1980 5356845568
29 LALE SAĞSÖZ 31945491950 Kadir Erzurum 17.2.1967 5453581799
30 LOKMAN TANAS 33898427116 Emin Çat 1.8.1991 5339133779
31 MEDET GÜLER 28666601218 Şerif Çat 19.5.1979 5345175345
32 MEHMET ALİ DEMİR 29648369164 Hüseyin Kangal 1.1.1970 5327256458
33 MEHMET SAYIM 20191883978 Mahmut Çat 1.7.1956 5315152251
34 MELİK YAŞAR 34405409762 İhsan Çat 5.3.1973 5317106518
35 MESUT KURT 38449274966 Turgut Çat 1.1.1993 5376945042
36 METİN POLAT 44539072060 Diyadin Çat 1.1.1972 5374347625
37 MUAMMER HAS 18856928096 Mustafa Çat 10.11.1978 5345122418
38 MUAMMER KILIÇ  20167884398 Nimet Çat 1.11.1989 5417488062
39 MUHAMMET EMİN IŞIK 42442141934 Necip Çat Bardakçı 1.1.1976 5359318650
40 NERGİZ YILDIZ 26833679824 Behçet Horasan 28.6.1976 5530487164
41 NESİM TÜZÜN 42430142516 Osmannuri Muş 4.12.1978 5445392624
42 NİHAT ÇİMEN 40987190356 Özdemir Çat 8.5.1977 5356924213
43 ORHAN KILIÇ 24973724176 Mehmet Çat 19.11.1950 5388704069
44 ÖMER FARUK TİRYAKİ 23755765246 İsmail Çat 20.7.1997 5354359344
45 ÖMER HACİÖMEROĞLU 22099820338 Abdulbaki Çat 2.4.1987 5356879778
46 ÖMER TANAS 34987390878 Sadullah Çat 17.2.1988 5354535305
47 ÖZCAN TAŞ 21421842970 Kıyasettin Çat 1.2.1972 5366205857
48 ÖZLEM KESECİ 11543171980 Mehmet Çat 10.12.1983 5416850417
49 SEHER IŞIK 21727832316 Nafiz Çat 20.8.1976 5432260567
50 SEZGİN ÇÖTOĞLU 21034855480 İhsan Ağaköyü Çat 1.1.1980 5419640892
51 SİNAN ATEŞ 26599670172 Hasan Çat 1.1.1972 5336785411
52 SİNAN ATEŞ 26683667194 İsmail Çat 25.6.1993 5380277684
53 ŞAHVERDİ AĞIN 24787730592 Mehmet Çat Karaca 15.9.1985 5396636790
54 ŞERAFETTİN BAYRAM 27271647758 Mehmet Çat 6.12.1955 5386678830
55 ŞÜKRÜ YILDIZ 20926859506 Taştan Çat 5.5.1965 5365627619
56 TEKİN YILDIZ 36217349410 Ali Haydar Çat 12.12.1976 5313111161
57 TÜLAY KAR 42616136032 Mehmet Çat 1.1.1964 5394946492
58 UFUK YAŞAR 25978691142 Ali İhsan Erzurum 30.4.1994 5305148385
59 UĞUR KANIG 25738698862 Atila Çat 20.12.1992 5385021962
60 VEDAT ÇİMEN 23626769090 Mürsel Çat 25.1.1989 5348657380
61 YAHYA BOYACİ 26131686036 Mehmet Çat Yavi 1.1.1982 5358379727
62 YUNUS YAŞAR 41641168506 Nizamettin Çat 1.1.1981 5385086391
Toplam   62 Personel      
             
             

DEVAMI

Başkanımız

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Çalışmalar ve incelemeler
  • Çalışmalar ve incelemeler
  • Winterfest
  • Mesire alanları

Videolar

  • Çat Belediyesi Tanıtım
  • İSLAM ESERLERİ MÜZESİ